TEOKRASİ

TEOKRASİ: (Fr: Theocratie) Din hükümlerine göre idare edilen ve dinî esaslara bağlı olan idare şekli. Allah namına papazlar idaresi.(Bu kelime, İslâm memleketlerinde: Şeriat hükümleriyle devleti idare etmek mânasında kullanılır. Avrupa memleketlerinde ise, “Allah nâmına papazlar idaresi” mânasına gelir. Hatta 1304’de basılan Kamus-u Fransavî’de: “Kanun-u İlâhî ile ve sıfat-ı ruhaniyetle icra […]

TÎC

TÎC: (Tâc. C.) Taçlar.

TEKATTÜL

TEKATTÜL: Birbirini kesme, kesişme.

TECRİDEN

TECRİDEN: Tecrid ederek. Tek olarak. * Mücerred (soyut) olarak. Tekliyerek.

TEVAZZU’

TEVAZZU’: Konulma, konulmuş. Bir şeyin bir yere konuşu.

TEHZİB-İ RUH

TEHZİB-İ RUH: Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

TEHVİD

TEHVİD: Yahudileşme. Yahudi edilme.

TURUK

TURUK: (Tarîk. C.) Yollar, tarikler. Meslekler. Usuller. * Aygırlanmak.

TEDERRÜB

TEDERRÜB: Alışma, ülfet peydâ etmek.