ÜMM-ÜL KİTAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÜMM-ÜL KİTAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÜMM-ÜL KİTAB: Kitabın anası, esası. Levh-i Mahfuz ve ilm-i İlâhî. (Yâni: Kur'ân, İlm-i İlâhîde, Levh-i Mahfuz'da ezelî ve ebedî olarak mahfuz bulunduğundan Kur'anın aslı ve anası mânasında kullanılan bir tabirdir.) * Kur'an-ı Kerim'in müteşabih olmayan muhkem âyetlerine de kitabın anası, esası mânasında Ümm-ül Kitab denilir. * Fâtiha Suresi. * Diğer bir mânada bütün müsbet ve faydalı kitabların anası ve mercii olarak Kur'an-ı Kerim'e de denir.)

ÜMM-ÜL KİTAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KİTAB: Kitab. * Levh-i mahfuz. * Kur’ân. Devamını Oku

 • MÜNTEHA-YI KİTAB: Kitabın sonu. Kitabın nihayeti. Devamını Oku

 • EHL-İ KİTAB: f. Allah’ın gönderdiği kitaplara inanan. * Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olan. (Hakiki Hristiyanlık veya Yahudilikten çıkmamış bulunan.)(Kur’an-ı Kerim, o cümlede ehl-i kitabı imana teşvik etmekle, onlara bir ünsiyet, bir sühulet gösteriyor. Şöyle ki:Ey ehl-i kitab! İslâmiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin! Zira, size bütün bütün dininizi terketmenizi emretmiyor. Ancak, Devamını Oku

 • KİTABÎ: Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur’an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavî kitaplardan birine inanan. Devamını Oku

 • KİTABÎ: Kitaba dair ve müteallik. Kitaba tabi olan. Kitaba uygun. Kur’an, İncil, Tevrat kitablarından birine inanan. Semavî kitaplardan birine inanan. Devamını Oku

 • KÜTÜB-Ü SİTTE-İ HADİSİYYE: Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu’teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî’dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun telâkkisine göre Kur’an-ı Kerim’den so a en sahih kitab ve ilim Devamını Oku

 • TALÂK SURESİ: Medenîdir. Nisâ Suresi de denir. Kur’an-ı Kerim’in 4. Suresidir. Devamını Oku

 • KÜVVİRET SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 81. Suredir. İzeşşemsü Küvviret veya Tekvir Suresi de denir. Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • ÜMM-ÜL KUR’AN: Fâtiha Suresi. Devamını Oku

 • TEŞKİLÂT-I ESASİYE: Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. Devamını Oku

 • TABİL: (C.: Tevâbil) Yemeklere katılan biber, nane, tarçın gibi şeyler. * Çömlek içinde pişen nesne. Devamını Oku

 • ÂLÂT-I TAB’İYYE: Baskı âletleri. Matbaa levâzımatı. Devamını Oku

 • ABESE SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de sekseninci surenin ismi olup, Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir. Devamını Oku

 • SEB’-ÜL MESANİ: İki defa nazil olan ve yedi âyetten ibaret bulunan Fâtiha Suresi. * Mükerrer okunup tekrarlanan. Devamını Oku

 • DAR-ÜL KÜTÜB: f. Kütübhâne, kitab evi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar