SİRHAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SİRHAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SİRHAN: (C.: Serâhin) Vahşi hayvanlardan olan kurt.

SİRHAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÜRHAN-I ENFÜSÎ: İnsanın içinde ve hayatında görünen bürhan. Nefse ve şahsa ve içe ait bürhan. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I LİMMÎ: Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.(Kelime-i şehâdetin iki kelâmı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmîdir, ikincisi birincisine bürhan-ı innîdir. M.) (Bak: Limmî) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I KATI’: Kat’î, en sağlam ve şeksiz delil. * Farsça bir lügat kitabının ismi.(İşte şu Zât (A.S.M.), şu mevcûdat Hâlikının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı nâtık, bir delil-i sâdık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı kâtıı, bir delil-i sâtııdır. S.) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I NÜBÜVVET: Peygamberliğin hak olduğunu isbat eden bürhan ve delil. (Bürhan-ı risalet de aynı mânâdadır.) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I NÂTIK: Konuşan bürhan. Mecaz olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M) kastedilir ki; bütün hakikatları isbat ve izhar etmiştir. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I RİSALET: (Bak: Bürhan-ı nübüvvet) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I AKLİYYE: Akla dayanan bürhan. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I SÂTI’: Aşikâr, şeksiz ve şüphesiz, parlak delil. (Bak: Sâtı’) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I İNNÎ: Hâdiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi. Devamını Oku

 • İRHAN: Rehin koyma veya konulma. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I MANTIKÎ: Kesin kaziyelerden teşkil ettirilen kıyasa, bürhana denir. Devamını Oku

 • İSTİRHAN: (Rehn. den) Rehin alma veya rehin alınma. Devamını Oku

 • İKNAİYYAT-I HİTABİYYE: Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır. Devamını Oku

 • BÜRHAN-ÜT TEMÂNÜ’: İstiklâliyet, ulûhiyetin zâtî bir hassası ve zaruri bir lâzımı olduğuna dair ve şirkin butlanını isbat eden delil ki; eşyanın yaradılışı müteaddit ellere ve esbaba verilse, âlemdeki nizam bozulup karışıklıklar çıkacağını gösterir, isbat eder. Devamını Oku

 • SERAHİN: (Sirhân. C.) Yırtıcı hayvanlardan olan kurtlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar