PÂ-BERCÂ-Yİ HAREKET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PÂ-BERCÂ-Yİ HAREKET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PÂ-BERCÂ-Yİ HAREKET: Hareket etmek üzere bulunan, âmâde.

PÂ-BERCÂ-Yİ HAREKET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PÂ-BERCÂ: Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır. Devamını Oku

 • PÂ-BERCÂ: Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır. Devamını Oku

 • PÂ-BE-RİKÂB: Hareket etmek üzere olan. Devamını Oku

 • SAFBESTE-İ HAREKET: Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan. Devamını Oku

 • BERCİS: Müşteri denilen gezegen. * Bol sütü olan deve. Devamını Oku

 • MÜMAŞAT: Birlikte hoş geçinmek. * Bir maslahat yolunu takib etmek. * Meslek işlerinde tesviye, tervic ve idare etmek. * Karışmamak. * Başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmak. Uygunluk. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MİHVERİYE: Mihver, eksen etrafındaki muntazam hareket.(Şems, hareket-i mihveriyesi ile silkinse, meyveleri düşmez, silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. M.) Devamını Oku

 • MÜDDEİ-Yİ UMUMÎ: Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı. Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • TEVFİK-İ HAREKET: Bir şeyin olmasına ve bir nizamın icablarına uygun düşen hareket. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MER’İYYE: Gerçekte olmadığı halde, var imiş gibi görünen hareket. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MÜSTAKİME: Fiz: Doğru bir çizgi üzerinde olan hareket. Devamını Oku

 • RABB: Sâhib, mâlik, seyyid. Cenab-ı Hak (C.C.) * Besleyen, yetiştiren, terbiye eden. Müstahik. Hüdâvend. (Kur’an-ı Kerim’de bu “Rabb” ismi ile Cenab-ı Hak 846 def’a zikredilir.) (Bak: Âlem)( Yâni : Herbir cüz’ü bir âlem mesabesinde bulunan şu âlemi bütün eczasiyle terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüz’lerin zerratını kemal-i intizamla tahrik eder. Evet Cenab-ı Hak herşey Devamını Oku

 • MÜDARA: Dost gibi görünme. Yüze gülme. * Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek. * Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men’eder.) (Bak: Mümaşat) Devamını Oku

 • HATT-I HAREKET: Davranış. Davranma tarzı. Hareket tarzı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar