MUNTABIK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUNTABIK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUNTABIK: İntibak eden. Birbirine uyan. Uygun.

MUNTABIK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUTATABIK: Münâsib gelen. Birbirine uyan. Uygun. Devamını Oku

 • İNTIBAK: (Tıbk. dan) Uygun olmak, muvâfakat. Mutabık, mümâsil ve muvâfık olmak. Devamını Oku

 • MÜTEVAFIK: Birbirine uygun olan, tevafuk eden. Devamını Oku

 • MÜMTEZİC: İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik. * Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan. * Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan. * Birbiriyle iyi geçinen. Devamını Oku

 • TETABUK: Birbirine uygun ve muvafık olmak. Uymak. Birşeye uygun düşmek. Devamını Oku

 • KAFADAR: f. Arkası sıra giden, peşinden ayrılmayan. * Kafaları birbirine uyan, kafaca birbirine denk olan arkadaş. Devamını Oku

 • TEVAFUK: Birbirine uygunluk. Muvâfık oluş. Rast gelme hali. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak. Devamını Oku

 • MUTABIK: Uygun. Muvafık. Uyan. Devamını Oku

 • TERSİ’: Oymacılık. * Mücevherler takarak süslemek. * Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer câlib-i te’cil-i fenadır.İbka-yı eser mucib-i tahsil-i bekadır. beyti tersi’ye misaldir. Devamını Oku

 • TENASÜB: Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. * Nisbet, kıyas. * İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü. * Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek. Devamını Oku

 • ASRÎ: Devre, modaya ve israflı fantaziyelere uyan. Taklitçi. Zamana uygun. Bir devreye, asra âit ve müteallik. Devamını Oku

 • SALİH(A): (Salâh. dan) İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. * Faziletli, ehl-i takva olan. Devamını Oku

 • HEM-SAZ: f. Uyan, uygun, muvafık, münâsib. * Arkadaş, refik, arkadaşlık. Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • MÜRAAT-I NAZÎR: Edb: Mânâca birbirine uygun kelimeleri bir cümlede toplamak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar