MUHADDİSÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUHADDİSÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUHADDİSÎN: Hadis ilmiyle uğraşan eskiden gelmiş büyük ve kâmil zâtlar. Peygamberimizin (A.S.M.) sözünü işiterek bildirenler. (Bak: Hâfız)

MUHADDİSÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CUMHUR-U MUHADDİSÎN: Hadis alimleri sınıfı. Devamını Oku

 • MUHADDİS: Hadis ilminin bir çok usul ve füruunu bilen zât. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) hâl ve sözlerini bize nakleden ve hadis ilminin mütehassısı. Devamını Oku

 • MUHADDİSÎN-İ MUHADDESÛN: Allah tarafından kendilerine ilham olunan muhaddisler. Devamını Oku

 • MUHADDİRAT: (Muhaddire. C.) Uyuşturucu ilâçlar. Devamını Oku

 • MUHADDİR: Şişiren, kabartan. Devamını Oku

 • MUHADDİR(E): Uyuşturucu ilâç. Devamını Oku

 • MUHADDİD: Keskinleştirici, bileyici. * Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran. Devamını Oku

 • HALİD BİN SİNAN: Benî Abes kabilesinin Bin-Bagis’ten ehl-i tevhid bir zat olup; Hz. Peygamber Efendimiz, bu zat hakkında: “O bir nebi idi, fakat onun kavmi onu zâyi etti” buyurmuşlardır. Kendisi Peygamberimizin zamanına yetişememiş ise de kızı Nezd, Hz. Peygamberimize geldiğinde, o sırada Peygamberimizin $ âyetini okuduğunu işitince: “Bunu, babam da okurdu” demiş olduğu rivâyet edilir. Devamını Oku

 • İLM-İ HADİS: (İlm-i Rivayet – İlm-i Ahbâr – İlm-i Âsâr) Resulüllah’ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef’ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl-i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis-i şeriflere bazan İlm-i Hadis-ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir. (Bak: Hadis) Devamını Oku

 • MUKARREBUN (MUKARREBÎN): Büyük meleklerden bir zümre. * Takva ve ubudiyyet ile evliya derecesine gelmiş, Cenab-ı Hakk’ın indinde çok kıymetli ve mübarek büyük zâtlar. * Yakınlaşmış olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEKADDİMÎN: Evvelkiler, geçmiştekiler. * Eskiden gelmiş İslâm allâmeleri. Devamını Oku

 • KÜTÜB-Ü SİTTE-İ HADİSİYYE: Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu’teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî’dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun telâkkisine göre Kur’an-ı Kerim’den so a en sahih kitab ve ilim Devamını Oku

 • KELÂM-I RESUL: Hadis. Peygamberimizin sözü. Devamını Oku

 • MUHDES: İhdas edilmiş. So adan meydana gelmiş, eskiden olmayan. * İlm-i Hâlde: Şer’î temizliği gitmiş, abdest veya guslü lâzım gelmiş olan. Devamını Oku

 • MÜTEABBİSÂNE: f. Yüzünü ekşiterek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar