MELAMÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MELAMÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MELAMÎ: Kınanmış ve ayıplanmışlardan olan. * Hükema-i Kelbiyyun. (Bak: Kelbiyyun) * Melami adındaki tarikata mensub olan.

MELAMÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MELAM: Kınanmış. * Rezillik. Hakirlik. Kıymetsizlik. Devamını Oku

 • MELAMİYYUN: (Melamî. C.) Melamî tarikatından olanlar. Devamını Oku

 • MELAMİH: (Lemha. C.) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri. Devamını Oku

 • MELAMETZEDE: (C.: Melametzedegân) f. Melamete uğramış, ayıplanmış, azarlanmış, kınanmış. Devamını Oku

 • MELAMET-ZEDEGÂN: (Melametzede. C.) f. Ayıplanmış, kınanmış kimseler, azarlanmış olanlar. Devamını Oku

 • MELAMET-ZEDEGÂN: (Melametzede. C.) f. Ayıplanmış, kınanmış kimseler, azarlanmış olanlar. Devamını Oku

 • İHVAN: ( kelimesinin cem’i) Kardeşler. Eş, dost. * Sâdık arkadaşlar. * Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar. Devamını Oku

 • SOFİ: Ehl-i tasavvuf. Riyazet ve nefisle mücahede ile hakikate ermeğe çalışan. Tarikata mensub, mânevi kemâlât için çalışan. * Yanıltıcı, safsatacı. (Bak: İşrakiyyun) Devamını Oku

 • NAKŞ-BENDÎ: f. Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan.(Silsile-i Nakşî’nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat’ında demiş ki: “Hakaik-ı imaniyeden bir mes’elenin inkişafını, binler ezvak ve mevaâcid ve keramata tercih ederim.”Hem Devamını Oku

 • MAGMA: yun. Jeo: Yanardağlardan çıkan hamur kıvamındaki yoğun madde. Devamını Oku

 • FARUKÎ: Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer’e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî’nin bir lakabı. Devamını Oku

 • MENSUBÎN: (Mensub. C.) Mensublar. Mensub ve alâkadar olanlar. Bir daire veya yerin adamları. Devamını Oku

 • MA’YUB: Ayıplanmış. Ayıplanan. Bir kusuru ve eksiği olan. Devamını Oku

 • MÜCERRESE: Defalarca binilmeye alışmış ve sınanmış olan deve. Devamını Oku

 • MU’TEKİD: Bağlanmış. * İnanmış. Dindar. İtikad eden. Dini bütün olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar