MEKTEB-İ ÂLÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEKTEB-İ ÂLÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEKTEB-İ ÂLÎ: Yüksek mekteb, yüksek okul.

MEKTEB-İ ÂLÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEKTEB-İ HUSUSÎ: Özel okul, hususi mekteb. Devamını Oku

 • MEKTEB-İ LEYLÎ: Yatılı mekteb, yatılı okul. Devamını Oku

 • MEKTEB-İ İBTİDAÎ: İlk mekteb, ilk okul. Devamını Oku

 • MEKTEB: (C.: Mekâtib) Yazı yazacak yer. * Okul. Devamını Oku

 • HENDESE-İ MÜLKİYE MEKTEBİ: Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Devamını Oku

 • MEKTEB-İ İ’DADÎ: Osmanlılar devrindeki rüştiyeden, yani eski orta mektebden so a gelen ve talebeyi yüksek mektebe hazırlayan tahsil devresi. Lise. Devamını Oku

 • İ’DADİYE: Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus. * Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden so a gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb. Devamını Oku

 • LÂM-I TA’RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK: Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden Devamını Oku

 • DEBİSTAN: f. Mekteb, okul. Devamını Oku

 • ETFAL-İ MEKÂTİB: Mekteb çocukları, okul talebeleri. Devamını Oku

 • MEKTEB-İ HARBİYE: Harp okulu. Devamını Oku

 • MEKTEB-İ SULTANÎ: İstanbul’da Galatasaray Lisesi. Devamını Oku

 • MAHREC: Çıkacak yer. * Ses ve harflerin ağızdan çıktıkları yer. * Mat: Bayağı kesirde çizginin altındaki sayı. (Payda) * Hususi bir meslek için adam yetiştirmeğe mahsus mekteb ve dâire. (Meselâ: Mekteb-i fünun-u harbiye zâbit mahrecidir.) * Tarik-i ilmiyede büyük bir pâyeye vesile-i irtika addolunan bir rütbe. * Mevleviyet. * Dahilde çıkarılan mahsulât ve emtianın sarfı Devamını Oku

 • AKADEMİ: yun. Yüksek mekteb. * Âlimler, edebiyatçılar heyeti. * Eflatun’un vaktiyle talebesine ders verdiği yer. * Çıplak modelden yapılan insan resmi. * Belli bir ilmin gelişme ve ilerlemesini te’min maksadı ile müşterek tetebbularda veya serbest tedrisatta bulunan salâhiyetli kimseler topluluğu. (Huk. L.) Devamını Oku

 • MEKÂTİB: (Mekteb. C.) Mektebler, okullar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar