MANEVİYYUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MANEVİYYUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MANEVİYYUN: Allah'a, dine, mukaddesata inanmış olanlar.

MANEVİYYUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AKLİYYUN: (Rasyonalistler) Herşeyin hakikatını akıl ile bulma iddiasında olan, hadiseleri yalnız akıl ile araştırıp hakikat ve hikmetlerini tam bulamayıp, aklına güvenip dine tâbi olmayan filozoflar ve onların yolunda kalarak dalâlete gidenler. Bunlar iki kola ayrılır. Uluhiyeti ve vahyi inkâr eden birinci kısım, insan aklının her meseleyi çözebileceğini iddia ederler. Allah’a ve vahye inanan ikinci kısım Devamını Oku

 • ŞAHS-I MANEVÎ: Bir şahıs olmayıp kendisine bir şahıs gibi muamele yapılan şirket, cemaat, cemiyet gibi ortaklıklar. Belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen manevî şahıs. * Bir topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve meziyetler. Devamını Oku

 • MANEVİYYAT: Maddi olmayan kuvvet. Mânâ âlemine âit olanlar. Dinden, imândan, mukaddesât ve imândan gelen kuvvet (Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise, mâneviyatta kördür. H.) Devamını Oku

 • RABBANİYYUN: (Rabbaniyyîn) Kendisini tamamen Cenab-ı Hakk’a vermiş olanlar. Putperestlikle alâkası olmayanlar. Devamını Oku

 • ZÂHİRİYYUN: Görünüşe göre hükmedenler. İç yüzünü, hakikatını iyi bilmeyenler. Ehl-i zâhir olanlar. * İlm-i Kelâm’da: Nassların zâhir mânalarına göre hüküm çıkaran ve te’vil ve tevcihten geri duranlar ve tarafdarları. Devamını Oku

 • RUHANİYYUN: (Ruhanî. C.) Ruh âlemine mensub olanlar. Âlem-i gayba nüfuz eden çok nuraniyet kazanmış zâtlar. Devamını Oku

 • DEHRİYYUN: (Dehrî. C.) Dehriye fırkasından olanlar.DEHS (Dehâs) : İçine ayak batan yumuşak yer. Devamını Oku

 • MUHAMMEDİYYUN: Müslümanlar. Hz. Muhammed’in (A.S.M.) ümmetinden olanlar. Devamını Oku

 • TABİİYYUN: Tabiatçılar. Naturalistler. “Her şeyi tabiat yapıyor” diyen, maddeye dalmış, Allah’tan (C.C.) mânen uzaklaşmış kişiler. Devamını Oku

 • MELAMİYYUN: (Melamî. C.) Melamî tarikatından olanlar. Devamını Oku

 • TE’KİD-İ MANEVÎ: Söylenişi başka, manası müşterek olan. Devamını Oku

 • MEVCUD-U MANEVÎ: Mânevi varlık. Devamını Oku

 • MANEVÎ: (Ma’nevi) Mânaya âit. Maddî olmayan. Mücerred. Ruhani. Devamını Oku

 • İLAHİYYUN: İlâhiyatçılar. * Fls: Sadece Allah’ın varlığından bahseden filozoflar. Sadece akıllarına güvenerek Cenab-ı Hak’tan bahseden bir kısım filozoflar. (Bak: Feylesof) Devamını Oku

 • BİRADER-İ MANEVÎ: Din veya âhiret kardeşi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar