KİNAİYYAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KİNAİYYAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KİNAİYYAT: (Kinâye. C.) Temsillerle anlatılan imalı ve dokunaklı sözler.(Mâlumdur ki, fenn-i belagatta bir lâfzın, bir kelâmın mânâ-yı hakikisi, başka bir maksud mânaya sırf bir âlet-i mülahaza olsa, ona "lâfz-ı kinâi" denilir. Ve "kinâi" tabir edilen bir kelâmın mânâ-yı aslisi, medar-ı sıdk ve kizb değildir. belki kinâi mânasıdır ki, medar-ı sıdk ve kizb olur. Eğer o kinâi mâna doğru ise; o kelâm, sadıktır. Mâna-yı asli kâzib dahi olsa sıdkını bozmaz. Eğer mâna-yı kinâi, doğru değilse, mâna-yı aslisi doğru olsa, o kelâm kâzibdir. Meselâ: Kinâi misâllerinden: (filânun tavil-ün-necad) denilir. Yâni: "Kılıcının kayışı, bendi uzundur." Şu kelâm, o adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, kılıncı ve kayışı ve bendi olmasa da,yine bu kelâm sâdıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa; çendan, uzun bir kılıncı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa, yine bu kelâm kâzibdir. Çünki, mâna-yı aslisi maksud değil. S.)

KİNAİYYAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KÜFRİYYAT: Küfre sebep olan işler ve sözler. Devamını Oku

 • KÂR-AŞİNA: İş bilir. İşten anlar. Devamını Oku

 • KÜNA: f. Arâzi. Tarla. Etrafı çevrilerek ekilen yer. Devamını Oku

 • NAİK: Karga ötüşü veya horoz sesi. * Çobanın koyuna bağırması. Devamını Oku

 • FAVÎNA: Ud-us salib dedikleri nesne ki iki sınıftır; biri erkek olup uzundur, biri dişidir ki ondan kısa olur ve ikisi de kafasızdır. Devamını Oku

 • HÎNA Kİ: Vakta ki, ne zaman ki. Devamını Oku

 • NUAK (NAİK): Çobanın koyuna haykırıp çağırması. Devamını Oku

 • BEDİHİYYAT: (Bedihî. C.) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.(Mister Karlayl yine diyor: “En evvel kulak verilecek sözlerin en lâyıkı Muhammedin (A.S.M.) sözüdür. Çünkü: Hakiki söz onun sözleridir.” Hem yine diyor ki: “Eğer hakikat-ı İslâmiyede şüphe etsen, bedihiyat ve zaruriyat-ı kat’iyyede iştibah edersin. Çünki, en bedihî ve zarurî bir hakikat ise İslâmiyettir.”İşte bu Devamını Oku

 • KÂM NA KÂM: f. İster istemez. Devamını Oku

 • NAŞIT: Büyük yoldan ayrılan küçük yol. * Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız. * Neşeli ve şen adam. Devamını Oku

 • NAŞIT: Büyük yoldan ayrılan küçük yol. * Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız. * Neşeli ve şen adam. Devamını Oku

 • NA: Arabçada “Biz” mânasına gelen zamirdir. Meselâ: Kitabünâ $ : “Kitabımız” misalinde olduğu gibi, kelimenin veya fiilin sonuna eklenen bitişik zamirdir. Devamını Oku

 • KİZB: Yalan. Yalan söyleme. (Sıdkın zıddı)(Kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, Kudret-i İlâhiyyeye bir iftiradır. Kizb, Hikmet-i Rabbaniyyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrib eden kizbtir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbtir. Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbtir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbtir. Müseylime-i kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsva eden, kizbdir. İşte bu Devamını Oku

 • AKREB-İ MEKNİYYAT: Huk:Meşrut-un lehi bildiren zamirin en yakın mercii mânasını anlatır. Meselâ: Bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine, so a oğlu “A” ya, so a çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vâkıfın kendisine değil de en yakın merci’i bulunan “A” nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.) Devamını Oku

 • VİCDANİYYAT: Vicdanlılıklar. Vicdana ait hususiyetler ve hisler.(İ’lem eyyühel aziz! Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riyâ ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıtâ bulur.Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtri ahvâlin ölümüdür. Meselâ: Tevazua Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar