KADİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KADİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KADİR: Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. (Allah C.C.)

KADİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • YED-İ KUDRET: Allah’ın kudreti ve kudretinin tasarrufu. Devamını Oku

 • EL-HAYY: Diri ve devamlı hayat sâhibi. Zâtî hayat ile münferid, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah (C.C.) Devamını Oku

 • MATBAHA-İ KUDRET: Cenab-ı Hakk’ın âşikâr kuvvet ve kudreti ile bahçe, bağ, tarla ve bostan gibi yerlerde pişmiş gibi hazır gıda maddelerinin yetiştiği yer. Kudret mutbahı. Devamını Oku

 • ÂMİR(E): Büyük me’mur. Emreden, iş gösteren. * Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse. (Bak: İhcâc) Devamını Oku

 • KUDRET-İ İLÂHİYE: Allah’ın kudreti.(Cenab-ı Hakk’ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş-ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab-ı Hak, şems ve kameri halkettiği gibi, sineğin gözünü de O halketmiştir. Cenab-ı Hak; kâinatta vaz’ettiği yüksek mizan gibi, hurdebinî hayvanların bağırsaklarında da pek ince Devamını Oku

 • KUDRET-İ KÜLLİYE: Cenab-ı Hakk’ın küllî ve mutlak olan kudreti. Devamını Oku

 • GİRD-GÂR: f. Allah.Yaratıcı. Kudret sahibi. (Bak: Kird-gâr) GİRDİBAD $ : (Gird-bâd) f. Kasırga. Yel çevrintisi. Tehlike. Girdap. Devamını Oku

 • HAŞYETEN LİLLAH: Allah için korku. Devamını Oku

 • KADÎ-ÜL HÂCÂT: Bütün ihtiyaçları yerine getiren Hâkim. Allah (C.C.) Devamını Oku

 • MUKTEDİR: Güçlü, kuvvetli, becerikli. İşe gücü yeten. İktidarlı. Devamını Oku

 • KİBRİYA: Azamet. Cenab-ı Allah’ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü. Devamını Oku

 • HAYY-ÜL KAYYUM: Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimî her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C.) (Bak: İsm-i A’zam) Devamını Oku

 • KADİRÎ: Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan. (Bak: Geylanî) Devamını Oku

 • KADİR GECESİ: (Bak: Leyle-i Kadir) Devamını Oku

 • KADİR ALAYI: Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar