İMKÂN-I AKLÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İMKÂN-I AKLÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İMKÂN-I AKLÎ: Man: Aklen mümkün bilinen. * Aklen mümkün olma.

İMKÂN-I AKLÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MELEKÂT-I AKLİYYE: Tecrübe neticesi aklen bilinen kolaylık, tecrübeden doğan bilgililik. Devamını Oku

 • İMTİNA-İ HAKİKİ: Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. (Meselâ: Bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: “Bu benim oğlumdur” diye iddia etse, dâvâsı dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen muhaldir.) Devamını Oku

 • MA’LUMİYET: Ma’lumluk. Bilinme, belli olma. * Bilinen ve belli olan şeyin hâl ve sıfâtı. Devamını Oku

 • AKLÎ: Akıl ile bilinen veya bulunan şey. Akla mensub. Akla dâir ve müteallik. Devamını Oku

 • AKLEN: Akıl ile. Akıl yolu ile. Devamını Oku

 • AKLEN VE NAKLEN: Akıl ve haberlerin nakline göre. Akıl ve nakil yolu ile. Devamını Oku

 • SAHABET: Sâhib olma, sâhib çıkma. * Sohbetinde bulunmuş olma. * Yardım etme, koruma, arka olma. Devamını Oku

 • İSTITLAK: İç sürgünü olma. Amel olma, ishal olma. * Boşanmayı isteme. Devamını Oku

 • TEFECCU’: Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma. * Belâ ânında hüzünlü olma. Devamını Oku

 • TEKABÜL: Karşılıklı olma. Bir şeyin karşılığı olma. Yüzleşme. Karşılık olma. Karşılama. * Tezat. Devamını Oku

 • İMKÂN-I ZİHNÎ: Bir şeyin mümkün olabileceğini zihinle düşünmek.(Vesveseli adam imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle iltibas eder. Yani, bir şeyi zâtında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehhüm eder. Halbuki, İlm-i Kelâm’ın kaidelerindendir ki; imkân-ı zâtî ise, yakîn-i ilmîye münâfi değil ve zaruret-i zihniyyeye zıddiyyeti yoktur. Meselâ: Şu dakikada Karadeniz’in yere Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • MER’İYYET: Mer’î oluş. Makbul olma. Muteber olma. Hükmü geçer olma. Devamını Oku

 • ME’ZUNİYET: Me’zun olma. İzinli ve salâhiyetli olma. Diplomalı olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar