HÜLEFÂ-YI RAŞİDÎN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HÜLEFÂ-YI RAŞİDÎN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HÜLEFÂ-YI RAŞİDÎN: En ileri sahabeden ilk dört halife. (Bak: Çâryâr)

HÜLEFÂ-YI RAŞİDÎN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HALİFE-İ EVVEL: Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife-i sâni, halife-i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan so a bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz-i evvel denilmiştir. Devamını Oku

 • ZILLULLAH: Cenab-ı Hakk’ın namına yeryüzünde tasarrufta bulunan insan, halife. İlâhî kanunu tatbike çalışan halife ve pâdişahın nâmı. Devamını Oku

 • HULEFÂ: (Halife. C.) Halifeler. (Bak: Halife) Devamını Oku

 • SIDDÎKİYET: Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam. * Aşere-i Mübeşşere’nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir’in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır. * Çok doğru olup, hiç yalan söylememek. Devamını Oku

 • HABER-İ VÂHİD: Bir sahabeden, bir kişiden veya bir koldan gelen sahih hadis. (Bak: Mütevatir) Devamını Oku

 • RAŞİDÎN: Hakka erişmiş olanlar. Kâmil ve çok ileri olgun kimseler. Akıllılar. Devamını Oku

 • DIHYE: Sahabeden bir zâtın adı. (R.A.) Devamını Oku

 • ERKÂN-I DEVLET: Devletin ileri gelenleri, dünyevi makamca ileri olanları. Devamını Oku

 • BEVS: Acele, ileri geçme, ileri gitme. * Bıktırıncaya kadar israr etme. * Bir kimseden kaçıp gizlenme. * Bir şeyin rengi. Devamını Oku

 • EMEVİ DEVLETİ: Dört halife devrinden so a devlet idaresi Beni Ümeyye hanedanına geçmiştir. Buna nisbetle bu devlete “Emevi Devleti” adı verilmiştir. (Mi: 661-750) seneleri arası Emevi Devletinin saltanat devresidir. Muâviye bin Ebi Süfyan’dan başlamak üzere 14 halife gelip geçmiştir. Son halife Muhammed bin Mervan (2. Mervan) dır. Bu devirde kavmiyetçilik İslâmiyete çok zararlar vermiştir. Yine Devamını Oku

 • CİHAR-I YAR-I GÜZİN: f. Dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.Anhüm) Devamını Oku

 • EMİR-ÜL MÜ’MİNÎN: Müminlerin, İslâmların işlerinde emir ve tedbir eden reis. Halife. İslâm Devlet Reisi. Devamını Oku

 • HIRBAK: Sahabeden bir kimsenin adı ki, ona “Zülyedeyn” de derlerdi. * Def’etmek, kovmak. * Yellenmek. Devamını Oku

 • HİLAFET: Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek. * Din ve dünya işlerinde umumi reislik. İmam-ül Mü’minîn olan zât, şer’î hükümlerin icrasında Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (A.S.M.) halef olduğu için hilafet vazifesini alana Halife denmiştir. Buna İmamet-i Kübra da denir.Hilafet, 1517 (Hi: 923) tarihinde Abbasilerden Osmanlılara intikal etmekle, hilafet ve saltanat birleşmiş oldu. Hilafeti Sultan Devamını Oku

 • UKKAŞE BİN EL-MİHSAN EL-ESDÎ (R.A.): Efâdıl-ı Sahabeden ve kahramanlardan olup hususan Bedir muharebesinde ve Hazret-i Ebu Bekir (R.A.) devrinde mürtedlerle olan muharebede yararlıklar göstermiştir. Peygamberimizin vefat tarihinde 44 yaşlarında idi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar