HUKUK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HUKUK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HUKUK: (Hakk. C.) Haklar. * İnsanın cemiyet hayatında riâyet etmesi lâzım gelen kaideler, esaslar, yâni; şer'i ve adli hükümler. Haklıyı haksızdan ayıran kaideler. * Şeriat kitablarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler. * Üniversitenin hukuk tahsili yaptıran kısmı. * Hukuk Fakültesi.

HUKUK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HUKUK-U İBAD: Fık: Akidler ve muamelelerle alâkalı hukuk. İnsanlarla olan muamelelerimizdeki haklar. Ferde ait olan hususi haklar. (Bak: Musibet-i amme) Devamını Oku

 • HUKUK-U UMUMİYYE: Cemiyetin bütün fertlerine şâmil olan haklar. (Mülkiyet hakkı, iştirak hakkı vs. gibi.) Devamını Oku

 • HUKUK-U İSLÂMİYE: İslâm hukuku.(1937 senesinde “Lâhey”de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan dâvete mebni Mısır Cami-ül Ezher’i heyet-i ilmiyesi nâmına, iki İslâm âlimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı mevzu hakkında mütalaada bulunmuştur. Bu mevzulardan biri: “Şeriat-ı İslâmiye: İslâm hukuku nazarında medenî ve cinaî mes’uliyetler”; diğeri de “İslâm Devamını Oku

 • HUKUK-U İSLÂMİYE: İslâm hukuku.(1937 senesinde “Lâhey”de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan dâvete mebni Mısır Cami-ül Ezher’i heyet-i ilmiyesi nâmına, iki İslâm âlimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı mevzu hakkında mütalaada bulunmuştur. Bu mevzulardan biri: “Şeriat-ı İslâmiye: İslâm hukuku nazarında medenî ve cinaî mes’uliyetler”; diğeri de “İslâm Devamını Oku

 • HUKUK-U MEDENÎ: Umumi mânada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupaî mânada ise: Lâik hukuk sistemi, medeni hukuk. Devamını Oku

 • HUKUK-U MEKTUBE: Kanunlarda yazılı olan haklar. Devamını Oku

 • HUKUK-U MEVZUA: Konulmuş kanunların meydana getirdiği hukuk. Devamını Oku

 • HUKUK-U GAYR-İ MEKTUBE: Kanunlarda mevcud olmayan örf ü âdet ve teâmül kabilinden olan haklar. Devamını Oku

 • HUKUK-U ZEVCİYE: Karı ile kocanın birbirlerine karşı hâiz olduğu haklar. Aile hukuku. Devamını Oku

 • HUKUKŞİNAS: Hukukçu, hukuk ilmini bilen. * Vefâlı kimse. Sâdık dost. Devamını Oku

 • HUKUK-U SİYÂSİYYE: Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı. Devamını Oku

 • HUKUK-U TABİİYYE: İnsanın fıtratında bilkuvve mevcut olup, hak ile bâtılı, iyi ve fenayı bildiren ve insanların toplu bir şeklide yaşamalarını mümkün kılan hükümler. Devamını Oku

 • HUKUKÎ: (Hukukiyye) Hukuka ait, hukuk işleriyle alâkalı. Devamını Oku

 • HUKUKÇU: Hukuk mütehassısı. Hukuku meslek edinen kimse. Avukat, müdde-i umumi “savcı” ve hâkim. Devamını Oku

 • HUKUK-U MİLEL: Beynelmilel hukuk. Milletlerarası hukuk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar