HASSİYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HASSİYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HASSİYET: (Bak: Hâsiyyet)

HASSİYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HASS: Tergib. Teşvik. Bir kimseyi bir şey için iknâ etmek. Devamını Oku

 • HİL’AT-İ HASS-ÜL HAS: Tar: En değerli kumaştan yapılan hil’atler için kullanılan bir tâbirdir. Bu türlü kaftanlar şeyh-ül İslâm, sadrazam ve Mekke şerifi gibi en yüksek derecedeki devlet memurlarına giydirilirdi. Devamını Oku

 • ZARAR-I HASS: Bir veya bir kaç şahsa âit olan zarar. Devamını Oku

 • MAASÎ: (Ma’siyyet. C.) Günahlar. * İsyanlar. Devamını Oku

 • HAVÂSS-I HÜMAYUN: Tar: Osmanlı İmparatorluğunun fütuhat devirlerinde (yükselme devri) fethedilen araziden devlet hazinesine ayrılan kısım. Her yer zaptedildikçe, arazi: timar, zeamet ve has namıyla üç sınıfa ayrılırdı. Meselâ 250 köyden müteşekkil bir sancağın 100-150 köyü ikişer üçer köy olarak 40-50 tımara ayrılır, harpte başarı gösteren askerlere dağıtılırdı. Kalanı zeamet ve has itibar edilerek bundan vezirlere, Devamını Oku

 • KATOLİK: Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa’nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.(Ehl-i bid’a, dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: “Alem-i insaniyetin müteselsil hadisâtına sebep olan Fransız ihtilâl-i kebirinde, papazlara ve rüesa-yı ruhaniyeye ve onların mezheb-i hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib Devamını Oku

 • FA’ALİYET: İş görmek, çalışmak. Boş durmayış. Devamını Oku

 • MA’DUMİYET: Yokluk, ma’dumluk, yok olma. Devamını Oku

 • MA’MURİYET: Bayındırlık, ma’murluk. Devamını Oku

 • MA’KULİYET: Akla uygunluk, mantıki oluş. * Menkul olmayış. Devamını Oku

 • MES’UDİYET: Mes’udluk, kutluluk, bahtiyarlık. Devamını Oku

 • MA’LUMİYET: Ma’lumluk. Bilinme, belli olma. * Bilinen ve belli olan şeyin hâl ve sıfâtı. Devamını Oku

 • MEB’USİYET: Mebusluk. Milletvekilliği vazifesi. Devamını Oku

 • MA’SUMİYET: Ma’sumluk, kabahatsizlik, suçsuzluk. Devamını Oku

 • MES’ULİYET: Mes’ul olma hâli. Yaptığı iş ve hareketten hesap vermeğe mecbur oluş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar