HARZEM (HAREZM) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HARZEM (HAREZM) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HARZEM (HAREZM): Türkistan'da Aral gölünün güneyindeki delta ve çevresindeki ülke.

HARZEM (HAREZM) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CELALEDDİN-İ HARZEMŞAH: (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz’in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz’in ordularını müteaddit defalar mağlub etmiştir. Kendisine pederinden şehzadelikten başka bir şey kalmadığı halde Devamını Oku

 • ZEMAHŞERÎ: (Hi: 467-538) Türkistan’da Harzem’in Zemahşer köyünde doğdu. Hanefî fukahasındandır. Fevkalâde iktidar ve faziletine rağmen bir zamanlar itikadça Mu’tezile’den olmuştu. Meşhur bir ilm-i belâgat âlimidir. Devamını Oku

 • TÜRKİSTAN: f. Türklerin anayurdu olan ve Hive, Fergana, Taşkent, Buhara, Semerkant ve Kırgız şehirlerini içine alan büyük bölge.Doğu Türkistan bugün Çin’de, Güney Türkistan ise Afganistan’da, büyük parçası olan Batı Türkistan ise Rusya’da kalmaktadır. Devamını Oku

 • NECMEDDİN-İ KÜBRA: (Mi: 540 – 618) İran Mutasavvıflarının en mühim şahsiyetlerindendir. Kübreviyye veya Zehebiyye ismi ile anılan tarikatın kurucusu sayılır. İsmi: Ahmed bin Ömer Eb-ul Cenab Necmeddin Kübra el-Hivakî el-Harzemî.Münazara ve mübaheseyi çok sevdiği ve her münazarada hasımlarını yendiği için kendisine “Ettâmmet-ül Kübra” lâkabı verilmiş, so adan sadece “Kübra” denilmiştir. Moğolların Harzem’i istilâsında şehri terk Devamını Oku

 • KIRGIZ: Türk Milletlerinden büyük bedevi bir kavim olup Asyanın kuzeybatısında ve Türkistanla Sibirya arasında, başka bir deyimle Türkistanın kuzey taraflarında ve Doğu Türkistanın kuzeyinde olarak Rusya ile Çin hududunda bulunuyorlar. Batı tarafındakilere Kırgız ve Kazak; Çin hududundakilere ise Kara Kırgız ismi verilmiştir. Kırgız ismi, kır kelimesinden mürekkeb olup; kır adamı yani göçebe demektir. Kırgız ve Devamını Oku

 • SERENDİB: (Hintçe) Hindistan’ın güneyindeki Seylân adasının ismi. Devamını Oku

 • CEVEBE: (C.: Cüveb) Bulut aralığı. * Dağ aralığı. Devamını Oku

 • DELTA: yun. Nehirlerin taşıdığı toprakların (alüvyonları) akarsuyun, denize veya göle döküldüğü yerde yığılmasıyla meydana gelen kısım. Devamını Oku

 • ALU-YU BUHARA: Türkistan eriği. Devamını Oku

 • CENGİZ: (Temuçin) Moğol Devleti’nin hükümdarlığını yapmıştır. İslâmî medeniyetleri ve kıymetleri tahribeden zâlim ve müstebid bir hükümdar olarak tarihe geçen bir kimsedir. Milâdi 1229’da ölmüştür. Asrının deccalıdır. (Bak: Celaleddin-i Harzemşah) Devamını Oku

 • CENGİZ: (Temuçin) Moğol Devleti’nin hükümdarlığını yapmıştır. İslâmî medeniyetleri ve kıymetleri tahribeden zâlim ve müstebid bir hükümdar olarak tarihe geçen bir kimsedir. Milâdi 1229’da ölmüştür. Asrının deccalıdır. (Bak: Celaleddin-i Harzemşah) Devamını Oku

 • SEKKAKÎ: (Hi: 555-626) Harzem’li olup edebiyat ve kelâm ilminde çok kıymetli ve mühim bir İslâm âlimidir. “Miftâh-ül Ulûm” isminde sarf ve nahivden ve aruz kafiyesinden bahseden eseri vardır. Sadeddin-i Taftazanî bu kitabı şerhetmiştir. Devamını Oku

 • İFTAL: f. Dağınık. * Yırtık, aralık, yarık. Devamını Oku

 • ALE-L-İSTİMRAR: Aralıksız. Devamını Oku

 • LÂYENKATI’: Aralıksız. Kesilmeksizin. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar