HARF-İ ZÂİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HARF-İ ZÂİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HARF-İ ZÂİD: Gr: Kelimenin bazı tasrifinde düşen harf. Fazla, zâid harf. Te'kid için yazılan harf. So adan ilâve olan harf.

HARF-İ ZÂİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HARF-İ MEZİD: Arabçada masdar olan kelimeye harf ilâvesi ile başka masdar yapılır. Bu ilâve edilen harflere “Harf-i mezid” denir. Meselâ: kelimesinde harf-i aslî üçtür. $ (mükâtebe) dendiği zaman, “Müfâale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir. Devamını Oku

 • HARF-İ CERR: Gr: Kelimenin sonunu esre ile (i diye) okutan harf. Bunlar arabçada şu şekil altında toplanmıştır. $ (Vav-ı kasem), (Ta-yı kasem) Devamını Oku

 • HARF-İ NİDÂ’: Ya, ey, â gibi harflerle çağırılanın ismine eklenen harf. Ünlem. Devamını Oku

 • HARFİYEN (HARFİYYEN): Harfi harfine. Hiçbir değişiklik yapmadan. Devamını Oku

 • HARFÎ: Harfe âit. * Sahibi tanıtmak için olan. * Başkasının mânası için yazılan. (Bak: Mâna-yı harfî) Devamını Oku

 • HARF-İ ASLÎ: Gr: Arabça bir kelimenin kökünü teşkil eden harften olan. (Ekserisi üç harften ibaret olur.) Devamını Oku

 • HARF-İ ATIF: Gr: İki kelime veya cümleyi birbirine bağlayan harf. Vav ve fe gibi. Arabçada on şekilde harf-i atıf şunlardır: $Bunlar bir kelimeyi veya cümleyi diğer bir kelime veya cümle üzerine atıf ve rabtederler. Bu harflerden evvelkine: ma’tufun aleyh, so akine ise, ma’tuf denir. (Bak: Atf) Devamını Oku

 • HARF-İ MASDARÎ: Fiil mânasında olan bir kelimeyi, masdar mânâsına çeviren harf. Devamını Oku

 • HARF-İ NÂSIB: Muzari fiilinin sonunu üstün (e, a diye) okutan harf. (Bak: Huruf-i nâsibe) Devamını Oku

 • HARF BE HARF: Aynen, aslı gibi, olduğu gibi. Devamını Oku

 • FÎ: Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta’lil için, isti’lâ için ve yine harf-i cerr olan “bâ, ilâ, min, maa” harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef’ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te’kid mânası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fî) : “İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dâir, mütedair, beherine ve herbirine” mânalarına gelir. Devamını Oku

 • HARF-İ MEDD: Kendinden evvel gelen harflerin uzun sesli okunmasına vesile olan “elif, vav, yâ” harfleri. Devamını Oku

 • LÂM-I TA’RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK: Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden Devamını Oku

 • SAHİH: Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele. * Hâlis, kusursuz, şüphesiz. * Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade. * Gr: Kelimenin kök harfleri (Huruf-u asliye) : 1- Hemzeden; 2- İki aynı harf yanyana geldiği zaman, yalnız biri yazılıp üzeri şeddelenmekten; 3- Harf-i illet “vay-ye” ve bunlardan Devamını Oku

 • SÜLASÎ MEZİDÜN FİH: Gr: Zaid harf almış ve kökünde üç aslî harf bulunan kelime. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar