FELC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FELC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FELC: Nüzul, inme. Vücudda bir kısmın veya çok kısımların hareket etmekten âciz kalışı. * İki kısma yarılmak. * Küçük nehir. * Fevz, zafer.

FELC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FÜLC: (C: Füluc) Fevz ve zafer. * Yarık. Devamını Oku

 • FEVZ: Kurtuluş. Zafer. Necat. Muvaffakiyet. Selâmet. Devamını Oku

 • ECZÂ-İ ASLİYE: Vücudda temel teşkil eden parçalar ve kısımlar, unsurlar. Devamını Oku

 • HÜSNA: (Ahsen’in müennesidir) İyi zan. En güzel. Amel-i sâlih. Pek güzel. * Cennet. * İyi amel ve haslet. Cenab-ı Hakk’ı görmek ve Ona iman ve ubudiyetle şereflenmek. * Düşman üzerine fevz ve zafer bulmak, şehidlik. Devamını Oku

 • ÖZÜR: Bir kusurun afvı için gösterilen sebep. * Bahane, sebep. * Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık. * Fevz. Zafer. * Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması. * Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey. Devamını Oku

 • FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok Devamını Oku

 • İMTİYAZ: Diğerlerinden ayrılmak. Farklı olmak, benzerlerinden ayrılmak. * Resmi veya hususi izin. * Masraflı veya mes’uliyetli bir işin başkaları yapmamak üzere bir şahıs veya şirket yahut da bir hey’ete tahsis edilmesi. Devamını Oku

 • FÜTUH: (Feth. C.) Fetihler. * (C: Fütuhât) Açılmak. * Yardım. * Lütf-u İlâhîye ulaşmak. * Zafer. Galibiyet. * Açıklık. Gönül ferahlıkları. Devamını Oku

 • İNHİTAT: Aşağılanma, aşağı inme. * İhtiyarlama, yaşlıyığa yüz tutma. * Kuvvetten düşme. * Bir şişin inmesi. * Düşme, inme. Devamını Oku

 • MUZAFFER: Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan. Devamını Oku

 • AMEL-İ KALİL: Amel-i kesirden az olan hareket. Bir rek’atta bir uzuvla yapılan ve namazdan sayılmayan bir hareket veya ardı ardına yapılan üçten az hareket. Devamını Oku

 • CEREYÂN: Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma. * Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir. Devamını Oku

 • KEFFARET-İ YEMİN: Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer parça libas giydirmekten; bu üç şeyden birine muktedir olamayana da üç gün muttasıl oruç tutmaktan ibârettir. Devamını Oku

 • MEVT-İ ESVED: Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm. Devamını Oku

 • İ’TİYAŞ: Geçinme. İdareli yaşama.İ’TİZA’ : Bir kavim veya kimseye bağlı bulunma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar