ENDÜLÜS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ENDÜLÜS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ENDÜLÜS: (Mi: 756-1031) Dört halife devrinden so a kurulan Emevi devleti yıkıldıktan so a Emevilerin Afrikadan Avrupa'ya geçip şimdiki Portekiz ve İspanya'da kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. Bunlara Endülüs Emevileri denir. Abbasilerin katliâmından kurtulan Abdurrahman ismindeki zât Afrika yoluyla İspanyaya geçerek Emevilerin orada devamı sayılabilecek Endülüs Emevi devletini kurdu. El-Dahil (muhacir) lakabiyle maruf Abdurrahmandan itibaren lll. Hişamla sona ermek üzere 16 halife gelip geçmiştir. lll. Abdurrahman'a kadar Kurtuba emirliği diye adlandırılan bu devlete bu hükümdar zamanında Emdülüs Emevi Hilâfeti nâmı verildi. Hükümdar, Emir-ül Mü'minîn ünvanını aldı. Bu devir; ilim ve irfanın zirveye ulaştığı, Avrupalıların ilim tahsili için Endülüs'e akın ettikleri devirdir. Bundan so a Emevilerin inhitat ve sukut devri başlar. Ne kadar çalışırlarsa da kaderin fetvasıyla icraatı sona erer. (Bak: Emevi)

ENDÜLÜS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EMEVİ DEVLETİ: Dört halife devrinden so a devlet idaresi Beni Ümeyye hanedanına geçmiştir. Buna nisbetle bu devlete “Emevi Devleti” adı verilmiştir. (Mi: 661-750) seneleri arası Emevi Devletinin saltanat devresidir. Muâviye bin Ebi Süfyan’dan başlamak üzere 14 halife gelip geçmiştir. Son halife Muhammed bin Mervan (2. Mervan) dır. Bu devirde kavmiyetçilik İslâmiyete çok zararlar vermiştir. Yine Devamını Oku

 • HER-ÇEND: f. Her ne kadar. Her ne zaman. Devamını Oku

 • RUŞENDİL: Kalbi nurlanmış. Kâmil ve çok temiz dindar. Devamını Oku

 • ÇENDİN: f. Kaç, kadar, ne kadar, bu kadar. Devamını Oku

 • ÇEND: f. Kaç tâne? Ne kadar? * Birkaç. Üç-beş gibi adet. * Herhangi bir şeyin yüzde biri. Devamını Oku

 • ENDİŞE-İ İSTİKBAL: Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek. Devamını Oku

 • CELALEDDİN-İ SÜYÛTÎ: (Hi: 849 – 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır’da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman’dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celaleddin Muhammed bin Ahmed Mısrî’nin, İsrâ Sûresine kadar yaptığı (Hi: Devamını Oku

 • SÂLİSÂT: (Sâlise. C.) Sâliseler. Sâniyenin altmışta biri kadar olan vakitler. Devamını Oku

 • AMEL-İ SÂLİH: Allah rızâsına uyan hayırlı amel. Günahlardan uzak olan iş, fiil. Maddi veya mânevi hukuk-u ibâdı ifâ etmek.(Bugünlerde Kur’an-ı Hakîm’in nazarında, İmandan so a en ziyade esas tutulan takvâ ve amel-i sâlih esaslarını düşündüm. Takvâ, menhiyyattan ve günahlardan ictinab etmek ve amel-i sâlih, emir dâiresinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i Devamını Oku

 • ÇENDÎ: f. Bir müddet, biraz. Devamını Oku

 • ENDİŞ: Düşünen, mülâhaza eden, ölçülü davranan mânasında sıfat terkiblerinde kullanılır. Meselâ: Akibet-endiş $ : Her işin sonunu düşünen. Devamını Oku

 • ENDİŞNAK: f. Endişeli, kederli, meyus, sıkıntılı, düşünceli. Devamını Oku

 • ENDİŞE-İ MEVT: Ölüm endişesi. Ölüm korkusu. Devamını Oku

 • ENDİŞE: f. Korku. Düşünce. Merak, keder, kuruntu. Devamını Oku

 • ENDİYE: (Neda. C.) Çiyler, şebnemler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar