DELİL-İ İNNÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DELİL-İ İNNÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DELİL-İ İNNÎ: (Bak: Bürhan-ı innî)

DELİL-İ İNNÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÜRHAN-I NÜBÜVVET: Peygamberliğin hak olduğunu isbat eden bürhan ve delil. (Bürhan-ı risalet de aynı mânâdadır.) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I ENFÜSÎ: İnsanın içinde ve hayatında görünen bürhan. Nefse ve şahsa ve içe ait bürhan. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I KATI’: Kat’î, en sağlam ve şeksiz delil. * Farsça bir lügat kitabının ismi.(İşte şu Zât (A.S.M.), şu mevcûdat Hâlikının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı nâtık, bir delil-i sâdık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı kâtıı, bir delil-i sâtııdır. S.) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I NÂTIK: Konuşan bürhan. Mecaz olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M) kastedilir ki; bütün hakikatları isbat ve izhar etmiştir. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I LİMMÎ: Kanunlardan hâdiselerine, sebeblerden neticelerine ve müessirden esere olan istidlâl. Yani eseri meydana getirenden esere olan delil. Kablî delil. Ateşin dumana delil olması gibi.(Kelime-i şehâdetin iki kelâmı birbirine şahiddir. Birincisi ikincisine bürhan-ı limmîdir, ikincisi birincisine bürhan-ı innîdir. M.) (Bak: Limmî) Devamını Oku

 • İKNAİYYAT-I HİTABİYYE: Kelâm ilmine ait bir ıstılahtır. Zannî olan aklî delil demektir. Bürhanın aşağı mertebesidir. Aklı, muhalif fikirlerle karışmamış ve bürhanı anlayamayacak kimseler için kullanılır. İsbattan çok ikna vasfı taşır. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I RİSALET: (Bak: Bürhan-ı nübüvvet) Devamını Oku

 • BÜRHAN-I AKLİYYE: Akla dayanan bürhan. Devamını Oku

 • RUHBAN: Korkmak, çekinmek, yılmak. * Rahib, Hristiyan din adamı. (Bak: Rehbaniyyet)(Hâsıl-ı kelâm; biz Kur’an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi’ oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi, ruhbanları taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette, bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini Devamını Oku

 • DELİL: Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus. * Beyyine. Bürhan. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I İNNÎ: Hâdiselerden kanunlarına, neticelerden sebeblerine ve eserden müessire olan delil. Dumanın ateşe delil olması gibi. Devamını Oku

 • BURHAN: (Bak: Bürhan) Devamını Oku

 • FERNUD: f. Hüccet, delil, bürhan. Devamını Oku

 • SİRHAN: (C.: Serâhin) Vahşi hayvanlardan olan kurt. Devamını Oku

 • İRHAN: Rehin koyma veya konulma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar