BUYRULTU Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BUYRULTU kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BUYRULTU: t. Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi gibi devlet erkânının yazılı emirleri.

BUYRULTU ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PAŞALI: Paşa ünvanını alan vezir ve beylerbeyi gibi büyük devlet adamlarının hizmetinde bulunan gedikli ağalar. Devamını Oku

 • VEZİR-İ A’ZAM: Pâdişahın vekili olan birinci vezir. Sadrazam. Başvekil. Devamını Oku

 • KUBBE ALTI: Tar: Topkapı Sarayı’nda başta sadrazam olmak üzere devlet adamlarının ve vezirlerin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yer. Devamını Oku

 • KAPTAN-I DERYA: Vaktiyle bahriye nâzırı. Deniz kuvvetleri komutanı. Devamını Oku

 • DİVAN-I HÜMÂYUN: f. Halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, devlet meselelerinin görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; sadrazam, şeyh-ül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve sair büyük devlet ricali bulunurdu. Devamını Oku

 • HİL’AT-İ HASS-ÜL HAS: Tar: En değerli kumaştan yapılan hil’atler için kullanılan bir tâbirdir. Bu türlü kaftanlar şeyh-ül İslâm, sadrazam ve Mekke şerifi gibi en yüksek derecedeki devlet memurlarına giydirilirdi. Devamını Oku

 • DESTUR (DÜSTUR): Asıl. * Kanun. * Vezir-i azam, baş vezir. Devamını Oku

 • HIDÎV: f. Vezir, âsaf. * Kral nâibi. * Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında (1861 – 1876) Mısır valilerine verilen ünvan. Sultan Abdülaziz, hıdîv ünvanını Büyük Fuad Paşa’nın arzusu üzerine ilk olarak Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olan İsmail Paşa’ya verdi. (8/6/1867) İsmail Paşadan so a oğlu Tevfik Paşa, daha so a da Abbas Hilmi Paşa, Mısır Devamını Oku

 • VÜZERA: (Vezir. C.) Vezirler. (Bak: Vezir) Devamını Oku

 • KAMARA: Vapurlarda mevki sayılan odalar ve salonlar. * Gemide kaptan gibi erkâna mahsus odalar. * Buğday ve arpa gibi mahsul demetlerinden harman yerinde yapılan küme. * Avrupa devletlerinde millet meclisi. Devamını Oku

 • DERYA-MİSAL: Deniz gibi çok olan, denizi andıran. Devamını Oku

 • HUTBE: İlâhi emir ve nehiyleri cemaate beyan ve ihtar etmek. Cuma veya bayram namazlarında müslümanlara hatibin İlâhi ve şer’i emirleri hatırlatan sözleri. (Hatib, bu hutbeyi söylemeye Halife veya İslâm Devlet Reisinden vazife ve salâhiyet almıştır.) Devamını Oku

 • HADD-İ BÜLUĞ: Büluğa erme yaşı. Teklif-i İlâhînin başladığı, namaz ve oruç gibi dinî emirleri ifaya başlanılan yaş. Devamını Oku

 • BARBAROS: Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir göl halinde devlete kazandırdı. Preveze’de, Haçlı donanmasını perişan etti. Dinin hayırlı evlâdı Hayreddin Paşa bir korsan Devamını Oku

 • RİCAL-İ DEVLET: Devlet adamları, devletin ileri gelenleri. Devlet ricali. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar