BEKTAŞÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEKTAŞÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEKTAŞÎ: Hacı Bektaş-ı Veli tarikatına mensub olan kimse.

BEKTAŞÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEKTAŞ: f. Akrân. Eş. Arkadaş. Devamını Oku

 • BEKTAŞİYÂN: f. Bektâşiler. Yeniçeriler. Devamını Oku

 • HALVETÎ: Halvete müteallik, halvetle alakalı. * İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı. * Halvetiye Tarikatından olan kimse. Devamını Oku

 • BABAYAN: (Baba. C.) f. Tarikat babaları, şeyhleri. Bektaşi şeyhleri. Devamını Oku

 • KADİRÎ: Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan. (Bak: Geylanî) Devamını Oku

 • RÜFAÎ: Ahmed-i Rüfaî tarikatına mensub. Devamını Oku

 • RÜFAÎ: Ahmed-i Rüfaî tarikatına mensub. Devamını Oku

 • VELAYET: Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik. * Dostluk. * Sadakat. * Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak. (Bak: Veli) Devamını Oku

 • EVLİYA: (Veli. C.) Veliler. Nefsine değil, dâimâ Cenab-ı Hakk’ın rızâsına tâbi olmağa çalışan, ibâdet ve taatta, takvâ ve riyâzatda çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (C.C.) mahbubu ve karibi olan büyük ve ender zâtlar. (Bak: Veli) Devamını Oku

 • MUTASAVVIF: Tasavvufla uğraşan. İlâhiyyatla uğraşan, tarikat ehli olan. (Bak: Tarikat) Devamını Oku

 • TASAVVUF: Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak. (Bak: Tarikat)(İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi muhakkıkin-i ehl-i tarikat derler ki: “Birtek Sünnet-i Seniyyeye ittiba’ noktasında hâsıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve nevâfil-i hususiyeden gelemez! Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi; bir Sünnet-i Seniyye dahi, bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır!” demişler. Devamını Oku

 • ÇERKES: Kafkas kavimlerinden biri. * Bu kavme mensub olan kimse. Devamını Oku

 • ÇERKES: Kafkas kavimlerinden biri. * Bu kavme mensub olan kimse. Devamını Oku

 • HUKEŞAN: f. Tar: Hacı Bektaş şeyhinin Yeniçeri Ocağı nezdindeki vekiline mahsus doksandokuzuncu ortaya 1591 senesinde tâyin olunan Bektaşi müritleri hakkında kullanılır bir tâbirdi. Yeniçeri ocağından yiyip içen ve yeniçeri odalarında yatıp kalkan bu duacıların vazifeleri sabah akşam ordunun selâmet ve muvaffakiyetine dua etmekti. Bunun haricinde merasim esnasında bunlardan sekiz tanesi, yeniçeri ağasının atının önünde yeşil Devamını Oku

 • GEYLANÎ: Seyyid Abdulkadir-i Geylanî, Gavs-ül A’zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470-561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu so adan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin te’siriyle birçok Hristiyan ve Museviler Müslüman olmuşlar, ruhâni feyze ermişlerdir. Aktab-ı Erbaa’dan sayılır. (R.A.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar