AVAMİL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AVAMİL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AVAMİL: (Amil. C.) Sebepler. * Ayaklar. * Valiler. Hâkimler. * Gr: Arabçada kelime sonlarının okunuşuna te'sir eden hususları öğreten ilim ve ona dâir kitab. * Birgivi Hazretlerinin "Nahiv" ilmine dâir olan kitabının ismi.

AVAMİL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AVAM: Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından. * Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan. * Halkın ekseriyeti. Devamını Oku

 • AVAM-FİRİB: f. Halkın hoşuna gidecek tarzda hareket eden, halkı avlıyan, demagog. Devamını Oku

 • AVAM-PESEND: f. Halk tarafından beğenilecek olan şey. Devamını Oku

 • KİMYA-YI AVAM: Dünyanın kıymetsiz ve fâni olan şeylerini âhiret metalarına feda etmek. Devamını Oku

 • AVAM-PERESTANE: f. Avam kimselere yakışır şekilde. * Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. Devamını Oku

 • CUMHUR-U AVAM: Halk tabakası. Devamını Oku

 • ULUM-U ÂLİYE: (Âlet. den) Âlet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi.)(Ulum-u medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebeb-i mühim budur: Ulum-u âliye $ maksud-u bizzat sırasına geçtiğinden, ulum-u âliye $ mühmel kaldığı gibi, libas-ı mânâ hükmünde olan ibare-i Arabiyenin halli, ezhanı zaptederek, asıl maksud olan ilim ise tebeî kalmakla beraber ibareleri bir Devamını Oku

 • NAHVÎ: Nahiv ilmine ait. Arapça gramere ait. Nahiv ilmini iyice bilen. Devamını Oku

 • MİHAİL: Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab’ında: “Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhide ibadet ederler. O’na şirk etmezler.” diye bahsetmiştir.(İşte şu âyet, Devamını Oku

 • RUH-ÜL EMİN (RUH-ÜL KUDÜS): Cebrail Aleyhisselâm’ın iki ayrı ismi. Emin ve mukaddes ruh. * Allah’ın ism-i azamı. * İncil. * Kur’an. Devamını Oku

 • FIKH-I EKBER: Yüksek fıkıh. Dinî bilgilerin en mühim olanı. İmana dair ilim. * İmam-ı Azam hazretlerinin meşhur eserinin ismi. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL HİLÂFE: Hilâfet Merkezi. Halifenin bulunduğu yer. (Osmanlılar devrinde İstanbul idi ve bir ismi de Dersaâdet idi) Devamını Oku

 • İNCİL: Dört büyük kitabdan birisi. Hristiyanların mukaddes kitabı olup, Hazret-i İsa’ya (A.S.) gelen kitab. * Beşaret, müjde. Devamını Oku

 • MERAH: Yer. Mekân. * Sevinç. * Rahat edilecek yer. * Meşhur bir nahiv kitabının ismi. Devamını Oku

 • İSRAİLİYAT: Zamanla hurafeye inkılâb etmiş, Yahudilikten kalma haberler, hikâyeler. İsrail oğullarına mahsus hikâyeler, hâdiseler.(İsrailiyyatın bir tâifesi ve hikmet-i Yunaniyyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyete duhul etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler. Şöyle ki: O necib kavm-i Arab, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiyye idi. Vakta ki içlerinden hak tecelli edip istidad-ı hissiyatları uyandı da meydanda yol Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar