AVAM-FİRİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AVAM-FİRİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AVAM-FİRİB: f. Halkın hoşuna gidecek tarzda hareket eden, halkı avlıyan, demagog.

AVAM-FİRİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AVAM-PERESTANE: f. Avam kimselere yakışır şekilde. * Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. Devamını Oku

 • CUMHUR-U AVAM: Halk tabakası. Devamını Oku

 • AVAM-PESEND: f. Halk tarafından beğenilecek olan şey. Devamını Oku

 • AVAM: Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından. * Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan. * Halkın ekseriyeti. Devamını Oku

 • AVAMİL: (Amil. C.) Sebepler. * Ayaklar. * Valiler. Hâkimler. * Gr: Arabçada kelime sonlarının okunuşuna te’sir eden hususları öğreten ilim ve ona dâir kitab. * Birgivi Hazretlerinin “Nahiv” ilmine dâir olan kitabının ismi. Devamını Oku

 • DEMAGOJİ: yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze. Devamını Oku

 • KİMYA-YI AVAM: Dünyanın kıymetsiz ve fâni olan şeylerini âhiret metalarına feda etmek. Devamını Oku

 • ŞİİR: Güzel tertibli manzume. Tahayyül ve tasavvurları ve bâzı hakikatları hoşa gidecek şekilde ifâde eden ölçülü söz. * Man: Muhayyelâttan terekküb eden kıyas. Devamını Oku

 • MÜTERAKKIS: Aynı şekilde yukarı çıkıp aşağı inen, aynı tarzda sallanıp hareket eden. Devamını Oku

 • EFVAHÎ: f. Avam sözü, halk kelâmı, ehemmiyetsiz. Devamını Oku

 • DEHİŞT: f. İttifak, ittihad, birlik. * Bir tarzda hareket, aynı şekilde hareket. Devamını Oku

 • EHALİ: (Ehl. C.) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar. * Avam, halk umum. Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • DA’VÂ-YI HALK: Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek. (Kâinatta hiçbir kimse da’vâ-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Halk eden ancak Cenab-ı Hak’tır.)(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmıyan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. H.) Devamını Oku

 • MİZACGİR: f. Mizâc ve keyiflere göre hareket eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar