ÂLEM-İ ERVAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂLEM-İ ERVAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂLEM-İ ERVAH: Ruhlar âlemi. Ruhların ve ruhanîlerin bulunduğu âlem. (Bak: Ruhaniyat)

ÂLEM-İ ERVAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ERVAH-I HABİSE: Habis, kötü ruhlar. Allah’a isyan eden, itaati sevmeyen anarşist ruhlar. Devamını Oku

 • ERVAH-I TAYYİBE: İyi ruhlar, iyi kimselerin ruhları. Devamını Oku

 • ERVAH: (Ruh. C.) Ruhlar. Canlar. Devamını Oku

 • KABIZ-I ERVAH: Ruhları kabzeden Hz. Azrail. Devamını Oku

 • AYİNE-İ ERVAH: Ruhlar âyinesi. Esmâ-i İlâhiyenin tecellisine mazhar olan ruhlar.(… Muhabbetten yetimâne bir şefkat, me’yusâne bir rikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır; hatta güzel ve zevâle maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder; elinden birşey gelmez, ye’s-i mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedit şefkatin elemine karşı ulvi bir Devamını Oku

 • ZEVİ-L ERVAH: Ruh sahipleri. Hayatlılar, ruhlular. Can sahibi olanlar. Devamını Oku

 • İSPİRTİZMA: Fr. Ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün bulunduğuna inanan görüş ve bu maksatla yapılan tecrübeler.(İşte eski zaman kâhinleri gibi şimde de medyumlar suretinde yine bir nevi kâhinlik Avrupa’da ispirtizmacıların içlerinde baş göstermiş. M.) Devamını Oku

 • LAHUT: İlâhî âlem. Uluhiyet âlemi. Ruhanî, manevî alem. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ ULVÎ: Ulvi âlem, ruhlar âlemi. Devamını Oku

 • LAHUTÎ: Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı. Devamını Oku

 • SIRAT KÖPRÜSÜ: Cennet’e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ’lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar köprüler lâzımdır ki, her iki âlem arasında gidiş geliş olsun. Lâkin o köprülerin inkılâbat cinslerine göre şekilleri, mâhiyyetleri mütebayin; Devamını Oku

 • RUHANİYYUN: (Ruhanî. C.) Ruh âlemine mensub olanlar. Âlem-i gayba nüfuz eden çok nuraniyet kazanmış zâtlar. Devamını Oku

 • ANİMİZM: Sosy: Ruhları İlâh sayan batıl bir din. Ruhlar cisimler gibi Allah’ın mahlukudur. Onun emirlerine tâbidir. Devamını Oku

 • RUHANİYYAT: Madde âleminden başka olan ruh âlemleri, ruhaniler. (Bak: Cinn, Melek)(Şu nihayetsiz feza-yı âlem ve şu muhteşem semavat; burçları ile, yıldızları ile; zişuur, zihayat, ziruhlarla doludur. Nârdan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, rayihadan, kelimattan, esirden ve hattâ elektrikten ve sâir seyyâlât-ı lâtifeden halk olunan o zihayat ve o ziruhlara ve o zişuurlara şeriat-ı garra-i Devamını Oku

 • MELEKUT: Tam bir hâkimiyyetle, Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin esrarı. Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikatı. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti. * Hükümdarlık. Saltanat. * Ruhlar âlemi. (Bak: Arş)(İnsan mülk ciheti ile kalbe zarf olur, melekut cihetiyle de mazruf olur. M.N.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar