ÂKİLET-ÜL EKBÂD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂKİLET-ÜL EKBÂD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂKİLET-ÜL EKBÂD: Ciğerler yiyen kadın. * Uhud harbinde şehid olan Hz. Hamza'nın (R.A.) göğsünü yararak ciğerlerini yiyen Ebu Süfyanın karısı Hind.

ÂKİLET-ÜL EKBÂD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HİND: Hindistan’ın kısa adı. * Bir kadın adı. (Asr-ı saadette Hazret-i Hamza’nın ciğerlerini yiyen kadın, Ebu Süfyan’ın karısı.) * Fetva metinlerinde kadını temsil etmek üzere kullanılan umumi isimlerden birisi. Diğerleri: Fatıma, Hatice, Zeyneb. Devamını Oku

 • UHUD MUHAREBESİ: Uhud, Medine-i Münevvere’nin bir mil kuzeyinde kırmızı bir dağ olup, Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) ashâbıyla Kureyşliler arasında vuku bulmuş olan Uhud Gazasıyla meşhurdur.Uhud gazası, hicretten 2 sene 6 ay 7 gün so a olmuştur. Bunun zahirî sebebi: Daha evvel yapılmış olan Bedir Gazasında Kureyşliler mağlub olduklarından, Kureyşlilerden Bedir Gazasında akrabaları öldürülmüş olan bazı kişiler Devamını Oku

 • SÜFYANÎ: Süfyan’dan olan, Süfyan’a mensub, Süfyan’a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir. Devamını Oku

 • HAMZA (R.A.): Abdulmuttalib’in oğlu olup, Resulüllah’ın (A.S.M.) amcasıdır. Önceleri, İslâm dinine karşı olanlarla beraberdi. Ebucehil’in İslâm düşmanlığını çok ileri götürmesi karşısında, imana girip Ebucehil ve din düşmanlarına karşı çıktı ve İslâm’a büyük hizmetleri oldu. Uhud Gazası’nda 57 yaşında iken şehid edildi. Devamını Oku

 • HİNDÎ: Hind’e ait. * Hind ahalisinden olan, Hindli. * Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı. * Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind’de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi. Devamını Oku

 • ÂKİL-ÜL KÜLL: Herşeyi yiyen. Devamını Oku

 • YEZİD BİN EBİ SÜFYAN: Ebu Süfyan’ın oğlu. Hz. Muaviye’nin büyük kardeşi idi. Ashab-ı kiramdan ve çok sâlih bir zât olup, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde müslüman oldu. Hazret-i Ebu Bekir-is Sıddık Radıyallâhü anh’ın Şam’a gönderdiği orduda bir birliğin kumandanı idi. Hz. Ömer zamanında Filistin valisi olmuştu. Taundan vefat eyledi. (R.A.) Devamını Oku

 • ÂKİL-ÜL BEŞER: İnsan eti yiyen. Devamını Oku

 • ÂKİL(E): (Ekl. den) Ekl eden, yiyen. Yiyici. Devamını Oku

 • BEDR MUHAREBESİ: Bedir, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında bir yer olup; Hz. Peygamber Efendimizin hicretinin ikinci senesi orada Kureyşîlere karşı kazandıkları muzafferiyetle meşhurdur. Bedir, bir ovanın kenarında olup Mescid-ül Gamame isminde bir câmi ve Bedir muharebesinde şehid olan sahabelerden 13 zâtın türbeleri mevcuttur. Bedir harbi, Ramazanda Cuma günü vuku bulup Peygamber Efendimizin (A.S.M.) maiyetinde Devamını Oku

 • DÜVEL-İ MÜ’TELİFE: Anlaşmış devletler. Birinci Cihan Harbinde: İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya. Devamını Oku

 • EHL-İ ŞUHUD: f. Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. * Görecek derecede kat’i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. Devamını Oku

 • HÂLET-İ ŞUHUD: şuhud hali, mânen veya misalen seyretme hâleti.(…Fakat ihatasız olan hâlet-i şuhudda ve rü’ya gibi rü’yetlerini tâbirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. M.) Devamını Oku

 • MEŞHED: Bir kimsenin şehid düştüğü yer. Şehidlerin mezarlığı olan yer. * İnsanların cemaat olarak hazır olacakları yer. * Şehâdet yeri. Hz. Hüseyinin (R.A.) Kerbelâdaki şehid düştüğü yer. * İranda bir şehir adı. Devamını Oku

 • SÜFYAN: Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs. (Bak: Deccal)(Rivâyetler, deccalın dehşetli fitnesi, İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş. $ Bunun bir te’vil şudur ki: İslâmların deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi, demişler ki: Onların Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar