Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

AHBÂR-I GAYB

AHBÂR-I GAYB: Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(… Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet -o intizardan- çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiyye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisât-ı kevniyye-i gaybiyye […]

TAHNİB

TAHNİB: Atın belinde ve ayaklarında eğrilik olmak.

ET-TEVVAB

ET-TEVVAB: Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu’ eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder.

USR

USR: (C.: Usur – A’sâr) Sığınacak yer. Melce’. * Dehr, zaman, devir.

MESNED

MESNED: Dayanacak yer, nokta. * Mertebe. Makam. * Destek.

CİLZ

CİLZ: Süngü demiri. * Kamçının ucundan tuttukları yer.

MİLKA

MİLKA: Eskiden mürekkep hokkalarına konulan ham iplik.

DEMENDE

DEMENDE: f. Saldırıp kükreyen. * Üfleyen.

SEMARUG

SEMARUG: Başı yumru yumurta gibi olan mantar.